بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین استفاده از تکنولوژی تلفن همراه و پنهان‌کاری زوجین در متأهلان جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری انجام شده است. چارچوب نظری مورد استفادۀ این پژوهش نظریات جورج زیمل در مورد پنهان‌کاری، تغییر ارزش‌ها، نگرش‌ها-هنجارها و وسایل ارتباط جمعی (آنتونی گیدنز و گسر) است. این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است. مطالعه به‌صورت پیمایشی انجام شده است و جامعۀ آماری تحقیق را 670 نفر از متأهلان جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری تشکیل می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر از ایشان به‌عنوان نمونه مشخص و با نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته است. پایایی تحقیق مطلوب است (بالای 0.7) و داده‌ها با نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس و مدل‌سازی تحلیل مسیر انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین استفاده از امکانات تلفن‌همراه، اعتماد بین زوجین، فردگرایی، شک و تردید در خانواده و تأثیر منفی تلفن همراه بر روابط زوجین با پنهان‌کاری زوجین رابطۀ معناداری وجود دارد. نتایج یافته‌های مدل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای استفاده از امکانات تلفن‌همراه و تأثیر منفی استفاده از تلفن همراه در روابط زوجین به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پنهان‌کاری زوجین داشتند. متغیرهای مستقل دوگانه توانسته‌اند 60 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابستۀ این تحقیق را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between the use of cellphone and its effect on Couples’ secrecy in the family (Case study of married employees of Jahad Daneshgahi (University Jihad) of Babol and Jahad Keshavarzi (Agricultural Jihad) of Sari)

نویسنده [English]

 • Shahram Mollania Jelodar
Department of Social Sciences, Payam e Noor University, Sari, Iran
چکیده [English]

This study is in pusuit of investigating the relationship between the use of cellphone and its effect on Couples’ secrecy in the family among married employees of Jahad Daneshgahi (University Jihad) of Babol and Jahad Keshavarzi (Agricultural Jihad) of Sari. The theoretical framework of this research is a synthesis of George Simmel's theories about secrecy, changing values, attitudes-norms and some other theories about mass media (Anthony Giddens and Gasser). This research is a descriptive-analytical cross-sectional study. The study is done by a survey. The statistical society of the study consists of 670 married employees of Jahad Daneshgahi (University Jihad) of Babol and Jahad Keshavarzi (Agricultural Jihad) of Sari. According to Cochran's formula, 300 people were chosen as statistical sample. They are selected by simple random sampling. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The reliability of the research is desirable (above 0.7) and the data were performed with SPSS software and path analysis modeling. Research findings showes that there is a significant relationship between the use of mobile facilities, couples’ trust, individualism, family doubts and negative impact of couples’ use of cellphone on their relationship with couples’ secrecy. The findings of the regression model showes that the variables of using mobile facilities and the negative impact of couples’ use of cellphone on their relationship has the biggest impact on couples’ secrecy. Independent dual variables explain 60 percent of the variations in the dependent variable of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Couples’ secrecy
 • Use of cellphone facilities
 • Individualism
 • Trust in couples’ relationships
 • and Negative impact of couples’ use of cellphone on their relationship
 • آزاد ارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه (1383) اعتماد، اجتماع و جنسیت: بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس. مجلۀ جامعهشناسی ایران، شمارۀ 2، دورۀ پنجم، صص 132-100.
 • ادیبی سده، مهدی؛ رشیدی، محمود (1389) زیمل (پرسه‌زنی خوشه‌چین). فصلنامۀ تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، سال چهارم، شمارۀ نهم، تابستان 89، صص. 72-51.
 • دیلینی، تیم (1388) نظریههای کلاسیک جامعهشناسی. ترجمۀ بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
 • ساروخانی، باقر (1370) مقدمهای بر جامعهشناسی خانواده. تهران: انتشار سروش.
 • غیاثوند، احمد (1390) کاربرد آمار و نرم افزار spss در تحلیل دادهها. تهران، نشر لویه، چاپ چهارم.
 • فرجاد، محمدحسین (1377) بررسی مسائل اجتماعی ایران. تهران: انتشارات اساطیر.
 • کازنو، ژان (1384) جامعهشناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمۀ باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ هشتم.
 • کرلینجر، فردریک (1393) مبانی پژوهش در علوم رفتاری. ترجمۀ حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، تهران: انتشارات آوای نور، چاپ هشتم.
 • کوزر، لوئیس (1387) زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی. ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ چهاردهم.
 • کی‌نیا، مهدی (1373) عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق. نشر مطبوعات دینی.
 • گیدنز، آنتونی (1393) تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ نهم.
 • ـــــ، ــــــ (1392) جامعهشناسی. ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ بیست و هشتم.
 • منطقی، مرتضی؛ دین‌پرور، احسان (1391) شکل‌گیری هویت پنهان در کاربران تلفن همراه و اینترنت. فصلنامۀ فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال سوم، شمارۀ دوم، زمستان 91، صص 26-5.
 • منطقی، مرتضی (1389) بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن همراه. فصلنامۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال اول، شمارۀ دوم، زمستان 89، صص 128-95.
 • موسوی، سید کمال‌الدین؛ موسوی، سید علی (1392) تحلیل روابط بین الگوهای استفاده از تلفن موبایل و اعتماد زوجین. جامعهشناسی ایران، شمارۀ 3، دورۀ 14، پاییز 92، صص 51-31.
 • موسوی، سیدکمال‌الدین (1389) قدرت اجتماعی موبایل. تهران: نشر بهینه فراگیر، چاپ اول.
 • Batista, E. (2011) “Cell phones: The marriage buster”, Retrieved from wired.com/gadgests/wireless/2002/06/53452.
 • Elliott, A. & Lemert, C. (2006) “The New Individualism: The Emotional Costs of Globalization”, London & New York, Routledge.
 • Fortunati, Leopoldina (2001) “The mobile phone: new social categories and relation”, University of Trieste.
 • Geser, H. (2007) “A very real virtual society: some macro sociological reflections on “second life”, Switzerland: Inc. sociology at the university of Zurich.
 • Geser, Hans, (2004) “Towards a sociological theory of the mobile phone, in sociology in Switzerland”, sociology of the mobile phone, Online publications, Zuerich.
 • Giddens, A. (2001) “Sociology”, Cambridge, Polity Press, 4th edition.
 • Ling, R. (2004) “The mobile connection: the cell phone’s impact on society” San Francisco: Morgan Kaufman Pub.