کرمانشاه، لهستانیان، جنگ جهانی دوم

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، گروه جامعهشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22059/jsr.2023.91526

چکیده

تاریخ اجتماعی با نگاه به زندگی روزمره و گوش فرادادن به روایت‌هایی که متعلق به مردمان عادی و مطرودان دور از قدرت است، سعی دارد تاریخ را از پایین روایت کند. البته از یک سو، در پیوندی دیالکتیکی، نوع نگاه تاریخی و چینش رویدادها در یک طرح، حافظه را تحت تاثیر قرار می‌دهند و از سویی دیگر حافظه جمعی نیز با ­یادآوری یا فراموشی رویدادهای تاریخی، آن هم به‌واسطه روایت، تاریخ را پیکربندی می‌کند. حافظه، عمل به‌یادآوری و فراموشی، با قابلیتی روایی و متأثر از کادرهای اجتماعی، در بستر زمان حال و در ساحت جمعی تبلور می‌یابد. از این منظر، مسئله اصلی پژوهش حاضر فهم چگونگی فرآیند فراموشیِ حضور آوارگان لهستانی در شهر کرمانشاه است. چارچوب نظری پژوهش بر نظریه حافظه اجتماعی موریس هالبواکس درباره چارچوب‌های اجتماعی حافظه (سن، جنس، نژاد، مذهب، قومیت، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) استوار است و همچنین از آرای  پل ریکور  نیز استفاده شده است. رویکرد پژوهش کیفی است و از روش تحلیل روایت استفاده شده است. از طریق نمونه‌گیری هدفمند با 86 نفر مصاحبه و علاوه‌بر روایت، در میان اسناد کتابخانه‌ای نیز به جست‌وجوی ردپایی از لهستانیان پرداخته شده است.  نتایج پژوهش حاکی از این امر است که حافظه جمعی تحت تأثیر عواملی همچون رسانه‌ها، آموزش همگانی، مراسمات یادبودی و اجتماعات یادمانی، مکان‌ها، امکان وجود گروه‌های متنوع در جامعه، ارتباط و عضوگیری گروه‌های اجتماعی مختلف با یکدیگر، طبقه اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی برساخته می‌شود و پیکربندی هدفمند حافظه جمعی بستر تاریخ‌زدایی و فراموشی را ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polish, Kermanshah, WorldWar II

نویسندگان [English]

  • Tina Lotfalizadeh 1
  • Nader Amiri 2
  • Siyavash Gholipour 3
1 MA of Cultural studies, Department of Sociology, University of Razi, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social science, University of Razi, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social science, University of Razi, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Memory is one of the most important individual and social dimensions of human beings. Memory, even in its most personal form, is influenced by social, economic, and political contexts. Norms, values, and social rules, which have been passed down from generation to generation, shows that memory has a social dimension. Collective memory is not like a fixed and unchangeable format, but also a process that is Constructed under the influence of the present and social frameworks. The main issue of the present study, entitled "Poles in World War II in Kermanshah", is to try to understand how the process of forgetting about Polish refugees in the city of Kermanshah. The theoretical framework of the research is based on the theory of social memory of Maurice Halbwax and the social frameworks of memory (age, sex, race, religion, ethnicity, socioeconomic status) to which Holbwax refers and also Paul Ricoeur's views, which are also influenced by Holbawax's theory of social memory in the discussion of recollection and forgetfulness, have been used. The research approach is qualitative and the method of narrative analysis has been used. 82 people were interviewed through purposive sampling and to increase the validity of the research, the relevant documents were also examined. The results indicate that collective memory is constructed by factors such as media, formal education, memorial ceremonies and memorial communities, places, the possibility of having different groups in society and the relationship and membership of different socialgroups with each other, Economic social class and ideology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collective memory
  • Forgetting
  • Kermanshah
  • Ploish
  • WorldWar II
ابوت، اج.پورتر.(1397).سواد روایت. ترجمه رویا پورآذر، نیما مهدی‌زاده اشرفی. تهران: اطراف.
بهشتی­سرشت، محسن و همکاران. (1392). تبعات اجتماعی اسکان مهاجران لهستانی در ایران طی جنگ جهانی دوم. گنجینه اسناد،23(4)، 40 – 59.
گرانی خوار و بار.(1321). اطلاعات. 11 فروردین . 5.
جامی.(1392). گذشته چراغ راه آینده. تهران: نگاه.
خرقانی، نرگس.(1395). مادام لهستانی در فخرآباد. شرق. 14 بهمن. 6.
خوشکار،شادی.(1396). صندلی لهستانی، یادگار یک کوچ. روزنامه شهروند. 26 بهمن.  7.
دولتشاهی، علی­رضا. (1386). لهستانیان و ایران. تهران: بال.
ریکور،پل.(1374). تاریخ، خاطره و فراموشی. گفتگو. 8. 47 – 60.
ریکور، پل.(1394).زندگی در دنیای متن، ترجمه بابک احمدی. تهران: مرکز.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. 10348/240؛ 3366/310؛ 003396 /310؛ 008093 / 230؛ 000097 / 298؛ 003639 / 293.
صابری،شیدا.(1397). ایران در جنگ جهانی دوم. تهران: ققنوس.
مجد، محمد قلی.( 1395).پل پیروزی، سرزمین قحطی. ترجمه علی فتحعلی آشتیانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی.
مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی. (1356). درباره سوم شهریور و نقش ایران در جنگ جهانی دوم. تهران: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی.
میزتال، باربارا. (1399). درآمدی بر جامعه­شناسی حافظه. ترجمه: محمد رسولی. تهران: تیسا.
وب سایت خبرگزاری ایلنا. (1394). واکنش خسرو سینایی به تصویر دختران لهستانی در سریال معمای شاه. بازیابی شده 28 آذر 1399 از :
وب سایت خبرگزاری مهر.(1398). ماجرای حصارکشی زیبا پارک چه بود؟. بازیابی شده در 29 بهمن 1399 از:
Https://www.mehrnews.com/xRttC
وبستر، لئونارد،مرتوآ، پاتریش. (1398). روش تحقیق روایت‌پژوهی، ترجمه حسن بودلایی و نرگس قلی­زاده . تهران: اندیشه احسان.
 
Abbott, H. Porter. (2018). The Cambridge introduction to narrative, translated by R.Poorazar &  N.M Ashrafi. Tehran: Atraf (In Persian).

BeheshtiSeresht.M, MohammadPoor.M, Yousifi, Gh. (2011). Social Consequences of Polish migrants in Iran during WW2 based on. Ganjine-Ye Asnad. 23(4). 40 -59. (In Persian). 

Dolatshahi, AliReza.(2007). Polish & IRAN. Tehran: Bal. (In Persian). Expensive of Groceries. (1942). Etelaat. March 31. 5. (In Persian).

Halbwachs,Maurice. (1992). On Collective Memory, translated by Lewise A.Coser. . Chicago and London: The University Of Chicago Press.
Iranian Labour News Agency. (2015). Khosrow Sinai's reaction to the image of Polish girls in the Shah's Riddle series: Https://www.ilna.news/fa/tiny/news-327441. (In Persian).Jami.(2011). The past is the beacon of the Future. Tehran: Negah. (In Persian).Kharghani,Narges.(2017). Polish Madam in Fakhrabad. Shargh. February 3. 6. (In Persian).Khoshkar,Shadi.(2017). Polish chair, a relic of a nomad. Shahrvand. February 15 . 7. (In Persian).
 
 
Majd,M.G. (2016). IRAN UNDER ALLIED OCCUPATION IN WORLD WAR II; The Bridge to Victory A Land of Famine, Translated By A.F Ashtiani. Tehran: Political Studies and Research Istitute. (In Persian).
Mehr News Agency. (2019). What was the story of fencing in Ziba Park?:
Https://www.mehrnews.com/xRttC . (In Persian).

Misztal, Barbara.( 2003). Theories Of Social Remembering .philadelphia : open university press.

Misztal, Barbara.( 2013). Theories Of Social Remembering, Translated By: M. Rasooli. .Tehran: Tisa. (In Persian).

National Library and Archives of I.R.IRAN. 008093 / 230; 10348/240 ; 003639 / 293; 000097 / 298; 3366/310; 003396 /310. (In Persian).
Pahlavi era political culture research and publishing center. (1977). About 3th of Shahrivar and role of IRAN in World War II. Tehran: Pahlavi era political culture research and publishing center. (In Persian).

Ricoeur,paul.(1984).Time and Narrative volume 1, Translated By Kathleen Mclaughlin & David Pellauer. Chicago and London: The University Of Chicago Press.

Ricoeur,paul. (1995).Memory,­ History, Forgetting. Goftegoo.8 . 47 – 60. (In Persian).

Ricoeur,paul.(2004).Memory,­ History, Forgetting, Translated By Kathleen Mclaughlin & David Pellauer. Chicago and London: The University Of Chicago Press.
Ricoeur,paul. (2013).  La vie dans le monde du texte, Translated By Babak Ahmadi. Tehran. Markaz. (In Persian).
Saberi,Sheida. (2018). IRAN in WorldWarII. Tehran: Ghoghnoos. (In Persian).
Webster, Leonard, Mertova, Patricie. (2019). Using narrative inquiry as a research method : an introduction to using critical, Translated By H. Boodlaii & N. Gholizadeh. Tehran: Andisheh Ehsan. (In Persian).