دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-300 ((مربوط به پاییز و زمستان 1401)) 
سیاست‌گذاری فرهنگی و میدان قدرت در شهر تهران

صفحه 29-47

10.22059/jsr.2023.91518

مجتبی بیات؛ صلاح الدین قادری؛ حسین ایمانی جاجرمی


کرمانشاه، لهستانیان، جنگ جهانی دوم

صفحه 79-96

10.22059/jsr.2023.91526

تینا لطفعلی زاده؛ نادر امیری؛ سیاوش قلی پور