اخبار مجامع علمی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

10.22059/jsr.1969.93086

چکیده

در جلسهء بعدی جامعه‌شناسان کشورهای مختلف دربارهء توسعهء اقتصادی و اجتماعی و رابطهء انسان با زمین سخنرانی کردند،و سپس گروههای مخصوص تشکیل گردید و تا آخر کنگره کار در گروهها ادامه داشت. در این کنگره 1400 نفر از 59 کشور شرکت داشتند: برای اینکه بهتر بتوانیم دربارهء کنگرهء ژاپن و،بطور کلی،علوم انسانشناسی و مردمشناسی‌ در جهان بحث کنیم،لازم است نظری،اگرچه سطحی،به‌نحوهء نضج و روند تحولات علوم‌ فوق الذکر بیفکنیم. صدها کتاب و رساله دربارهء«مردم‌ ابتدایی»و خصوصیات جسمانی و روانی آنها نوشته شد و از این راه عده‌ای به اخذ درجات علمی‌ و کسب مقامات دانشگاهی نایل آمدند و شاید بتوان گفت از این طریق به پیشبرد علوم انسانی‌ کمک مؤثری شد،ولی آنچه را هرگز نمی‌توان نادیده گرفت این واقعیت است که این کوششها تأثیری در بهبود زندگی«مردم ابتدایی»نداشت،حتی درباره‌ای موارد در خدمت استعمار و توسعهء حساب شدهء آن قرار گرفت و،بدینگونه،همگام با تحول تمایلات سیاسی و خصوصیات اجتماعی‌ کشورهای مغربزمین،شاخه‌های مختلفی از علوم انسانشناسی و مردمشناسی نضج گرفت. اگر نظری به عدهء شرکت‌کننده از قاره‌ها و مناطق مختلف در این کنگره بیفکنیم،موضوع‌ روشنتر خواهد شد: 547 شرکت‌کننده از ژاپون 255 شرکت‌کننده از ممالک متحده 21 رکت‌کننده از کانادا 90 شرکت‌کننده از اتحاد جماهیر شوروی 362 شرکت‌کننده از کشورهای اروپایی 12 شرکت‌کننده از استرالیا 1287 شرکت‌کننده از مجموعا از کشورهای صنعتی در مقابل فقط 113 شرکت‌کننده از کشورهای در حال توسعه و صنعتی شدن و ممالک‌ کم رشد در کنگره شرکت داشتند و اکثر تحقیقات آنها که در کنگره مطرح گردید دربارهء مطالبی‌ بود که هرگز با احتیاجات ملی آنها هماهنگی نداشت."

عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Khosro Khosravi
  • Nader Afsharnaderi
چکیده [English]

.