دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1347، صفحه 1-242 
اخبار مجامع علمی

صفحه 201-208

10.22059/jsr.1969.93086

خسرو خسروی؛ نادر افشار نادری