کتابگزاری

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1969.93089

چکیده

 "The University of Wisconsin Press,Madison,1966 شهر و ده در ایران کتابی است دربارهء همبستگی اورگانی سکونت و اقتصاد در حوضهء کرمان‌ و،چنانکه خواهیم دید،از نظر برنامه‌ریزی منطقه‌ای،که این روزها مورد توجه قرار گرفته است،حایز اهمیت. کتاب حاضر در 7 فصل و 6 بخش ضمیمه تنظیم شده است:فصل اول،دربارهء محیط جغرافیایی کرمان؛فصل دوم،در بارهء تحول تاریخی سکومت در منطقه از دوران باستان تا عصر حاضر،فصل سوم،دربارهء الگو و ریخت‌شناسی سکونت؛فصل چهارم،دربارهء ساخت اقتصادی-اجتماعی سرزمین کرمان؛فصل‌ پنجم،دربارهء تسلط شهر و اقتصاد منطقه؛فصل ششم دربارهء ثابت و تغییر در کرمان؛و فصل هفتم‌ نتیجه‌گیری مؤلف است از تحقیقات خویش. استنتاج مؤلف کتاب دربارهء روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میان شهرها و روستاهای‌ منطقه درست به نظر می‌رسد و مدلی که وی برای بررسی موضوع به کار می‌برد مناسب است. و نظر به اینکه آب عامل تعیین‌کنندهء الگوهای سکونت و فعالیتهای اقتصادی بوده‌ است و احداث قنات راه‌حل اساسی در برابر این دشواری،بنابراین،باید مشکل کمبود آب و استفادهء عاقلانهء از آن را،که برای زراعت و صنعت و زندگی شهری و روستایی ضروری است، به صحیحترین وجه حل کرد. به نظر کندراکی،هم‌اکنون؟منطقهء شهری عمده در ایران وجود دارد:منتها تاکنون‌ به‌عنوان واحدهای برنامه‌ریزی برای توسعه و عمران منطقه‌ای مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. برنامه‌ریزی منطقه‌ای طبیعت خدمتی را که‌ هریک از این منطقه‌های متمرکز شده در گرد شهرها به تمام کشور انجام خواهند داد به وسیلهء مشخص نمودن استعدادها و منابع طبیعی و توازن جمعیت هر منطقه معین می‌نماید."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Ahmad Ashraf
چکیده [English]

.