خانواده و جامعه

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93743

چکیده

"بطور کلی کتاب اثری ارزنده و جامع است و اگر مسائلی مانند آیندهء خانواده‌ در جوامع انسانی و پیش‌بینی کیفیت تحول هنجارهای حاکم بر روابط زناشویی‌ باتوجه به روند تحول در گذشته تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است جای خرده- گیری نیست و خواندن این کتاب برای تمام کسانی که علاقمند به جامعه‌شانسی‌ خانواده‌اند فرض عینی است. دوم:باوجود اینکه متن اصلی فهرست اسمی و موضوعی جامعی دارد، ترجمه فاقد آن است و بجای آن فهرست انتشارات ناشی چاپ شده است که‌ به عقیدهء من کار نادرستی است(حداقل در ترجمهء اثر شخص دیگری،شاید آقای‌ به عقیدهء من کار نادرستی است(حداقل در ترجمهء اثر شخص دیگری،شاید آقای گود نخواهد که کتابش به صورت پوستر آگهی تجارتی برای انتشارات بنگاه ترجمه‌ و نشر کتاب بشود) سوم:هرچند در موارد بسیار واژه‌ها و نامهای خارجی در پاورقی ذکر شده‌ است بجا بود که همهء اصطلاحات علمی که معادل فارسی آنها در زبان ما جا نیفتاده‌ است در متن داخل پرانتز و یا در پاورقی ذکر شود."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .