دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، شهریور 1353، صفحه 3-192 
تکوین شهر آبادان

صفحه 50-56

10.22059/jsr.1974.93733

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی