کوشش برای فراهم کردن یک کتاب پایه ای جامعه شناسی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1974.93744

چکیده

"بطوریکه از مقایسهء محتوی هریک برمی‌آید،نه تنها هیچیک از کتابهای‌ موجود به تنهایی کافی به نظر نمیرسد بلکه از موارد استثنایی که بگذریم،این کتابها بیش از پیش دانشجو را در کار دست‌یافتن به مقدمات،کلیات،اصول و مبادی،بویژه‌ برای رسیدن به شناختی روشن،دقیق،علمی و مطلوب از این تعبیرها دچار سردرگمی‌ و ابهام می‌کند:عناوین مذکور خود بر این ابهام می‌افزایند،زیرا با مراجعه به اکثر تألیفات و حتی ترجمه‌ها نمی‌توان دانست که آیا واقعا فصول و عناوینی مانند «مسائل اجتماعی»،«بوم‌شناسی»،«نژاد و فرهنگ»در چه مفهومی از جامعه‌شناسی‌ می‌تواند موردنظر قرار گیرد3و یا تا چه حد می‌توان آنها را جزو«اصول» جامعه‌شناسی به شمار آورد،و یا مفاهیم«اجتماع»،«خانواده»،«جرم‌شناسی»، «کنترل اجتماعی»،«جامعه‌شناسی»،«نهادها»،و«جغرافیای انسانی»را تا چه حد می‌توان به صورت رشته‌ها و شعبه‌های جامعه‌شناسی‌4پذیرفت یا کدام یک از آنها ق-بهنام،جمشید و راسخ،شاپور،مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی ایران،تهران،1348 (تجدید چاپ). در تعریف بعدی هم باز حد و حدود گروه اجتماعی و وجوه تمایز آن از افراد پراکنده‌ای که دارای برخی وجوه مشترک هستند یا موقتا بصورت«ما»درآمده‌اند متمایز نشده است:«گروه اشاره به واحدی مرکب از چند نفر می‌کند که به انواع‌ مختلف وجود دارد»(صفحه 52)یا:«در جامعهء ما ایران اغلب مشاهده شده بعضی‌ از گروهها که تمامی اعضایشان مرد هستند در معابر عمومی و حتی در محیط کار خود تظاهراتی چون عربده‌کشی و گفتن حرفهای رکیک به خانمهائی که از کنار آنها می‌گذرند می‌نمایند(صفحات 54-55-56-57)این مثالها مفهوم دقیق و علمی از گروه بدست نمی‌دهد و حتی ما را از فهم چنین مفهومی بدور می‌کند."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .