خلاصه اجتماعی شدن و سه عامل اولیه اجتماعی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

10.22059/jsr.1976.93760

چکیده

"اگر طفل اولین کودک باشد باید رسم خواهر یا برادر بودن را بیاموزد،بنابراین‌ همزمان با نقش دختر یا پسر بودن نقش دیگر یعنی خواهر یا برادر بودن هم بعهده او واگذار میشود،غالبا برای کودک اول پذیرفتن نقشی که با تولد کودک دوم بعهده او میافتد مشکل است و روشی که پدر و مادر برای آشنا ساختن کودک اول با موقعیت جدید او پیش میگیرند در شکل دادن به واکنش‌های متقابل آینده او نسبت به تازه‌وارد به‌ خانواده یا گروههائی که او عضوش خواهد بود موثر و مهم می‌باشد،چنانچه کودک به رفتار متقابل با برادر و خواهر خود عادت نکرده باشد ممکن است تصور کند محبت‌ کسانی را که قضاوتشان را درباره خود مهم می‌دانند و از لحاظ عاطفی بآنان وابسته است، از دست بدهد او تا بحال یکی یکدانه بوده و فکر میکند که رفتار پدر و مادرش با خواهر یا برادر تازه‌وارد عینا همان خواهد بود که با او داشته‌اند. اجتماعی شدن و سه عامل اولیه اجتماعی Glossary of Terms اجتماعی شدن مورد انتظار Anticipatory Socialization پایگاه محقق Ascribed Status طرز تلقی Attitude جوامع ساده Communal Society شرطی ساختن Conditioning فراگیری فرهنگ جامعه خود از طرف فرد Enculturation رهبر در مسائل و امور عاطفی Expressive Leader مرحله بازی دسته جمعی(گروهی) Game Stage در جوامع ساده که هنوز دارای خصوصیات عامیانه هستند Gemeinschaft عموم(عمومی شدن) Generalized Others جهت‌یابی درونی(واقعی) Inner-directed شخصی جهت یا باز درون Inner-directed person رهبر بر انجام کار Instrumental Leader آینه خود Looking Glass Self مرحله عموم(عمومی شدن) Oraganized Community جهت‌یابی از دیگران Other-directed شخصی جهت‌یاب از دیگران Other-directed Person مرحله بازی Play Stage مرحله آمادگی(مقدماتی) Preparatory Stage گروه همسالان Peer Group تقویت Reinforcement ضمانت اجرائی Sanctioning اجتماعی شدن(جامعه شدری) Socialization نقش اجتماعی Social Role کسانیکه قضاوتشان برای فرد اهمیت دارد Significant Others."

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .