دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، آذر 1355، صفحه 1-215