نویسنده = ���������� �������� ��������
رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 157-178

10.22059/jsr.2021.81422

شقایق صنعتگران؛ میثم موسایی؛ شهلا کاظمی پور


مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312

10.22059/jsr.2020.78521

محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی


شناسایی مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر تعهد به نظم اجتماعی در شهر تهران

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 163-194

10.22059/jsr.2018.67743

علیرضا گودرزی؛ شهلا کاظمی پور؛ حمید انصاری