نویسنده = ���������������� ������������ ��������
انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 267-285

10.22059/jsr.2022.88948

سیدآیت الله میرزایی؛ معصومه قاراخانی


رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 337-382

10.22059/jsr.2019.70358

معصومه قاراخانی؛ سیدآیت الله میرزایی؛ سیدمحمدامین قانعی راد