نحوه‌ی‌ خوانش رمان‌های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‏شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

نظریه‌ی ادبی که پیش از این خود را به متن یا نویسنده‌ی آن متعلق می‌دانست، در چند دهه‌ی اخیر به مخاطبان این آثار و چگونگی دریافت متن ادبی توسط آنان توجه نموده است. اکنون خواننده به‌مثابه‌ عنصری فعال در درک اثر ادبی، در خلق اثر به‌وسیله‌ی نویسنده نیز اهمیت یافته است. این وضعیت در آثار ادبی جنگ تحمیلی نیز قابل مشاهده است. از آن‌جا که این آثار قصد دارند تا ارزش‌های دوران جنگ را به نسل پس از خود منتقل سازند، فهم خواننده از آنان اهمیت می‌یابد. این تحقیق سعی دارد تا با استفاده از نظریه‌های اندیشمندانی چون ولفگانگ آیزر، استنلی فیش و ژولیا کریستوا به فهم خوانندگان رمان‌های جنگ تحمیلی دست یابد. بدین منظور بااستفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک مصاحبه‌ی عمیق به تحقیق مذکور در میان دو قشر دانشجویان و طلاب پرداخته‌ایم. نتایج تحقیق نشان‌دهنده‌ی تفاوت طلاب و دانشجویان در برخی موارد از جمله نگاه معنوی طلاب و نگاه مادی دانشجویان به این‌گونه رمان‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the Imposed War Novels among University and Seminary Students

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Javadiyeganeh 1
 • ghalamreza Jamshidiha 2
 • Seyedmohammadali Sahafi 3
چکیده [English]

Inrecent decades literary theory doesn’t limit itself to the text or the author, and pays attention to the readers and the quality of their understanding of a literary text.  Now, the reader as an active audience in understanding of a literary text has taken a role in the creation of a work by an author.  This point is observable in the reading of literary works written about the Iraqi war against Iran.  Since these works intend to transfer the post-war values to the next generation, so the reader understanding of those works can be considered very important. 
Using the views of thinkers such as Wolfgang Iser, Stanley Fish and Julia Kristeva, this paper intends to reach the understanding of the readers of imposed war novels.  For this purpose, using a qualitative analysis of the content of the mentioned novels and doing deep interviews, we have conducted a research among two groups of university and religious schools students.  The results show that there is a difference between two groups of students in some respects such as the spiritual view of the students of religious schools and the worldly views of the students of universities towards these types of novels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Novels of Iraqi war against Iran
 • Text reading
 • Content analysis
 • university students
 • Seminaries students

کتاب‌نامه‌ی فارسی

 1. آیزر، ولفگانگ. (1385). «پدیدارشناسی خواندن». ترجمه‌ی کیوان باجغلی. مهراوه. شماره‌ی 57-56.
 2. احمدزاده، حبیب. (1384). شطرنج با ماشین قیامت. تهران: سوره‌ی مهر.
 3. احمدی، بابک. (1370). ساختار و تاویل متن. تهران: نشر مرکز.
 4. امیرخانی، رضا. (1374). ارمیا. تهران: سوره‌ی مهر.
 5. امیرخانی، رضا. (1378). من او. تهران: سوره‌ی مهر.
 6. برسلر، چارلز. (1386). درآمدی بر نظریه‌ها و روش‌های نقد ادبی. ترجمه‌ی مصطفی عابدینی‌فرد. ویراستار حسین پاینده. تهران: انتشارات نیلوفر.
 7. تایسن، لیس. (1387). نظریه‌های نقد ادبی معاصر. ویراستار: حسین پاینده. تهران: نگاه امروز.
 8. جوادی یگانه، محمدرضا و ارحامی، آسیه. (1388). «دختران دانشجو و خوانش رمان». زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). شماره‌ی 27: 50-31.
 9. جوادی یگانه، محمدرضا و آسیه ارحامی. (1390). «کیفیت خوانش رمان‌های عاشقانه‌ی عامه‌پسند توسط زنان». زن در فرهنگ و هنر. دوره‌ی 2. شماره‌ی 4: 24-5.
10. جوادی یگانه، محمدرضا و کاظمی، مریم. (1390). «نگرش دانشجویان به خواندن رمان‌ جدی» فصلنامه‌ی نقد ادبی. شماره‌ی 13.
11. جواری، محمدحسین و حمیدی کندول، احد. (1386). «سیر نظریه‌های ادبی معطوف به خواننده در قرن بیستم». ادب‌پژوهی. شماره‌ی 3: 176-143.
12. دهقان، احمد. (1375). سفر به گرای 270 درجه. تهران: نشر صریر.
13. رومانو، کارلین. (1387). جستارهایی در زیبایی­شناسی. ترجمه‌ی مشیت علایی. تهران: نشر اختران.
14. ریچاردز. آی. ا. (1375).  اصول نقد ادبی. ترجمه‌ی سعید حمیدیان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
15. علی‌احمدی، امید. (1386). مصرف ادبیات داستانی ایرانیان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
16. فلیک، اووه. (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
17. کریپندورف. کلوس. (1386). تحلیل محتوا؛ مبانی روش‌شناسی. ترجمه‌ی هوشنگ نایبی. تهران: نشر نی.
18. مکاریک، ایرناریما. (1384). دانش‌نامه‌ی نظریه‌های ادبی معاصر. ترجمه‌ی مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: نشر آگه.
کتاب‌نامه‌ی لاتین
 1. Barnouw, D. (1980). “Critics in the Act of Reading” Poetics Today. Vol. 1. No. 4. Narratology II: The Fictional Text and the Reader.
 2. Fish, S. (1980). Is There a Text in this Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge: Harvard University Press.
 3. Fish, S. (1970). "Letting Go: The Reader in Herbert's Poetry” ELH. 37 (4): 475-494.
 4. Harkin, P. (2005). The Reception of Reader-Response Theory. National Council of Teachers of English. College Composition and Communication. Vol. 56. No. 3.
 5. Holland N. N. (1975). “Hamlet—My Greatest Creation”. Journal of the American Academy of Psychoanalysis. 3(4): 419-427.
 6. Holland, N. (2002) “Where Is a Text? A Neurological View”. New Literary History. Vol. 33. No. 1. Reconsiderations of Literary Theory. Literary History (Winter 2002): 21-38. The Johns Hopkins University Press.
 7. Iser, W. (2000). The Range of Interpretation. New York: Columbia University Press.
 8. Longabucco, M. (2009). Degrees of Difficulty: Modern American Poetry Explained and Unexplained.  A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of English. New York University.

8.    Iser, W. (1978). A Theory of Aesthetic Response. Washington D.C.: Johns Hopkins University Press.

10. Mailloux, S. (1981). “Reading in Critical Theory”. The Johns Hopkins University Press. MLN, Vol. 96, No. 5, Comparative Literature.
11. Roser, N. L. & Martinez, M. G. (Ed) (1995). Book Talk and Beyond: Children and Teachers Respond to Literature. International Reading Association.
12. Rosenblatt, L. M. (1994). The Reader, the Text, the Poem: The Transactional Theory of the Literary Work. Southern Illinois University Press.