زمینۀ فکری و اندیشۀ ادبی میخاییل باختین

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسنده

گروه جامعه شناسی دانشگاه رازی

چکیده

میخاییل باختین را از پیشگامان نظریه ادبی مدرن می‌دانند. او از معدود اندیشمندانی است که در زمینه ریشه‌های ژانری رمان دست به مطالعه و نظریه پردازی زده است؛ حاصل این مطالعات نظریۀ گفتگو است که امروزه نه تنها در ادبیات بلکه در اغلب حوزه‌های علوم انسانی کاربرد یافته است. در این نوشته سعی شده است با توجه به زمینۀ تاریخی و اجتماعی که باختین در آن می‌زیست، چشم‌اندازی به زمینۀ فکری او باز شود. درک باختین از گفتگوگرایی، ریشه‌های فلسفی اندیشۀ او، مشارکت وی در نظریه ادبی مدرن و همچنین نگرش فرهنگی باختین به بوطیقای ادبی از محورهای اصلی این نوشته هستند.در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی تحولات فکری معاصر باختین از یک سو و مطالعۀ آثار خود او از سوی دیگر، عناصر اصلی شکل‌دهندۀ بوطیقای او استخراج و نشان داده شود باختین چگونه با ارائۀ بازتعریفی پویا از مفاهیم ایستای زبان‌شناسی توانست مفهوم گفتگو را همچون سنگ‌بنای مناسبات انسانی توسعه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of Political Participation of Iranian Students

نویسنده [English]

  • nader amiri
sociology department of razi university
چکیده [English]

Political participation is a key component of social behavior. It is one of the pillars and key indicators of political development which is closely linked to the acceptance of political systems. The present study, which scrutinizes the political participation of students, has been carried out using Meta-analysis methods. We also addressed Rush and Milbrath's theories of hierarchy of political participation as well as Huntington and Verba's theories of political participation. Findings of the study indicate that student political participation is more than the overall political participation of the society, however, most students are active at low levels of hierarchy of political participation, as it were in elections or in the pursuit of political news, and only a small percentage of students have active political participation. Political participation of students is influenced by explanatory objective factors, as well as subjective motivational, socio-cultural and institutional factors. Consequently, men participate more than women in politics; the socio-economic status of the family and the student's place of residence does not affect student political participation; activists who hold political trust in political institutions have a higher degree of political participation; increasing political alienation reduces political participation; however, political education increases political awareness and action; the ethnicity of the students affects their political participation. In addition, students with religious affiliations have a higher degree of political action and participation. The families, the educational environment, the membership in the student organizations, and the university in which they study, have an important role in political socialization and participation of students. The impact of mass media (TV) on political participation is very weak; and the use of media for news and science purposes affects student political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • political participation
  • Political Development
  • political participation of Students
-         آلن، گراهام(1385)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ اول، ویراست دوم، نشر مرکز.

-         احمدی، بابک (1384)، ساختار و تأویل متن، چاپ هفتم، نشر مرکز.

-         امیری، نادر (1386)، حافظه جمعی و روایت، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.

-         ایگلتون، تری (1386)، پیش‌درآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمه عباس مخبر، چاپ چهارم، نشر مرکز.

-         براهنی، رضا (1368)، قصه‌نویسی، چاپ چهارم، تهران، نشر البرز.

-         بیشاب، لئونارد (1378)، درس‌هایی دربارۀ داستان نویسی، ترجمه محسن سلیمانی، چاپ اول، تهران، سوره.

-         پین، مایکل (ویراستار)، (1383)، فرهنگ اندیشه انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ دوم، نشر مرکز.

-         تودوروف، تزوتان (1377)، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی، چاپ اول نشر مرکز.

-         تودورف، تزوتان (1382)، بوطیقای ساختارگرا، ترجمه محمد نبوی، چاپ دوم، آگه.

-         تولان، مایکل جی (1383)، درآمدی نقادانه زبان‌شناختی بر روایت، ترجمه ابوالفضل حری، چاپ اول، انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.

-         خسرونژاد، مرتضی (1383)، معصومیت و تجربه؛ درآمدی بر فلسفۀ ادبیات کودک، چاپ دوم، نشر مرکز.

-         روبینز، آر. اچ (1373)، تاریخ مختصر زبان‌شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، چاپ دوم، کتاب ماد.

-         ریمون کنان، شلومیت (1387)، روایت داستانی، بوطیقای معاصر، ترجمه ابوالفضل حری، چاپ اول انتشارات نیلوفر.

-         کاسیرر، ارنست (1378)، فلسفۀ صورت‌های سمبلیک؛ جلد دوم: اندیشۀ اسطوره‌ای، ترجمه یدالله موقن، چاپ اول، نشر هرمس.

-         کاسیرر، ارنست (1382)، اسطورۀ دولت، ترجمه یدالله موقن، چاپ دوم، نشر هرمس.

-         فرای، نرتروپ (1377)، تحلیل نقد، ترجمه صالح حسینی، چاپ اول، تهران، نیلوفر.

-         ---، 1379، رمز کل: کتاب مقدس و ادبیات، ترجمه صالح حسینی، چاپ اول، تهران، نیلوفر.

-         فرهاد پور، مراد (1383)، یادداشتی دربارۀ زمان و روایت، مجله ارغنون، سال سوم، شماره 9 و 10 (درباره رمان)، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 38-27.

-         فی، برایان (1384)، فلسفۀ امروزین علوم اجتماعی، ترجمۀ خشایار دیهیمی، چاپ چهارم، تهران، طرح نو.

-         لوکاچ، جورج (1378)، تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه محمد جعفر پوینده، چاپ دوم، نشر تجربه.

-         مارتین، والاس (1382)، نظریۀ روایت، ترجمۀ محمد شهبا، چاپ اول تهران، هرمس.

-         مکاریک، ایرنا ریما (ویراستار) (1388)، دانش‌نامۀ نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر، محمد نبوی، چاپ سوم، نشر آگه.

-         نجفی، ابوالحسن (ویراستار و مترجم) (1389)، وظیفۀ ادبیات، چاپ سوم، انتشارات نیلوفر.

-         والت، مارجری. آل. دی. (1383)، چندگانگی قرائت رمان: سازمان اجتماعی تفسیر، ترجمه حسن چاوشیان، مجله ارغنون، سال سوم، شماره 9 و 10 (درباره رمان)، چاپ دوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص 220-181.

-         Bakhtin, H.M. (1934-5) Slovo v romane, trans. C. Emerson and M. Holquist, ‘Discourse in the Novel’,in The Dialogic Imagination, Austin, TX: University of Texas Press, 1981, 259-422.

-         --- (1965) Rabelais and His World. Trans. Hélène Iswolsky. 1965 (Russian). 1968 (English, Massachusetts Institute of Technology). Bloomington: Midland-Indiana University Press, 1984.

-         --- (1984),Problems of Dostoevsky’s Poetics. Ed. and trans. Caryl Emerson. Theory and History of Literature 8. 1963 (Russian). Minneapolis: University of Minnesota

-         Berg, Bruce, L., (2006), Qualitative Research Methods for Social Sciences, 6th Edition, Pearson.

-         Bernard, H. Russell, (1995), Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches, 2nd ed. Altamira press.

-         Bertens, Hans, (2001), Literary Theory The Basics, First published, Routledge.

-         Clandinin, D., Jean & Pushor, Debbie, Orr, Ann., Murray, (2007), Navigating Sites for Narrative Inquiry, Journal of Teacher Education, Vol. 58, No. 1, pp. 21-35.

-         Craig, Edward, (1998), Routledge Encyclopedia of Philosophy (10 Volume Set), Routledge.

-         Carter, David, (2006), Literary Theory, Pocket Essentials.

-         Cobley, Paul, (2010) (ed), The routledge Companion to semiotics, Routledge.

-         Dentith, Simon, (1995), Bakhtinan thought; an introductory reader, First published, Routledge.

-         Esterberg, Kristin, G., (2001), Qualitative Methods in Social Research, McGraw-Hill Higher Education.

-         Georgakopoulou, Alexandra, (2006), The other side of the story: towards a narrative analysis of narratives-in-interaction, Discourse Studies, Vol. 8, No. 2, pp. 235-257.

-         Herman, Luc & Vervaeck, Bart (2005), Handbook of Narrative Analysis, University of Nebraska.

-         Holquist, Michael, (2002), Dialogism; Bakhtin and his World, 2nd edition, Routledge.

-         Huberman, A., M., & Miles, M., B., (2002), The Qualitative Researcher’s Companion, Thousand oaks, CA.

-         Hühn, Peter; Schmid, Wolf & Schönert, Jörg, (2009), Point of View, Perspective, and Focalization: Modeling Mediation in Narrative, Walter de Gruyter publication.

-         Kuper, Adam; and Kuper, Jessica (ed) (2003), The Social Science Encyclopedia, Second Edition, Routledge.

-         Meister, Jan Christoph 2003 Narratology beyond Literary Criticism, Walter de Gruyter publication.

-         Moen, Torill, (2006), Reflections on the Narrative Research Approach, International Journal of Qualitative Methods, Vol. 5, No. 4, pp. 1-12.

-         Morson, Gary Saul, and Caryl Emerson, (1990), Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosaics, Stanford University press.

-         Moss, Glenda, (2004), Provisions of Trustworthiness in Critical Narrative Research: Bridging Intersubjectivity and Fidelity, The Qualitative Report, Vol. 9, No. 2, pp. 359-374.

-         Pechey, Graham, (2007), Mikhail Bakhtin; the word in the world, 1st pub, Routledge.

-         Rivkin, Julie & Ryan, Michael, (2004), Literary theory, an anthology, 2nd edition, Blackwell Publishing Ltd.

-         Sumara, Dennis, J., (1998), Fictionalizing Acts: Reading and the Making of Identity, Theory into Practice, Vol. 37, No. 3, pp. 203-210.

-         Wilson, Richard. A., (2007), Combining Historical Research and Narrative Inquiry to Create Chronicles and Narratives, The Qualitative Report, Vol. 12, No. 1, pp. 20-39.

-         Wong-Wylie, Gina, (2006), Narratives of Developing Counsellor’s Preferred Theories of Counseling Storied Through Text, Metaphor, and Photographic Images, The Qualitative Report, Vol. 11, No. 2, pp. 262-301.