نویسنده = ������������ ������
سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 419-447

10.22059/jsr.2022.91839

علی کاظمی؛ میثم موسایی؛ خلیل میرزایی


بازگشت طردشدگان ظهور سکونت‏گاه‏های غیررسمی در کرمانشاه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 63-87

10.22059/jsr.2014.56285

سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی؛ مصطفی رضایی


زبان و زندگی

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 163-187

10.22059/jsr.2013.56244

محمود فرهادی؛ علی کاظمی


جماعت‏وارگی و جماعت هیأتی

دوره 18، شماره 39، اسفند 1390، صفحه 153-165

جبار رحمانی؛ علی کاظمی