کلیدواژه‌ها = جنسیت
مطالعه جامعه‌شناختی هویت قومی نوجوانان شهر زاهدان و تأثیر ابعاد مذهبی، ملی و غربگرایانه بر آن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 429-457

10.22059/jsr.2022.88968

مجید موحد مجد؛ محمود علی گو؛ محمدتقی ایمان؛ منصور طبیعی


تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 287-311

10.22059/jsr.2022.88949

سمیه عرب خراسانی؛ فضیه سادات حسینی


تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 377-397

10.22059/jsr.2021.92255

محبوبه مهرابی؛ نوروز هاشمی زهی؛ مهناز رونقی نوتاش


تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-131

10.22059/jsr.2021.81420

آسو جواهری؛ حسین راغفر؛ یوسف اباذری


جنسیت و جدایی: روایت مردانه

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 425-454

10.22059/jsr.2019.74513

سمیه عرب خراسانی