نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب اجتماعی تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب اجتماعی در دوران اسطوره‌ای ایران باستان به روایت شاهنامه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 375-419]
 • آنتروپرونر شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 29-58]
 • آنتونی گیدنز تبیین استعاری تخیّل جامعه‌شناختی آنتونی گیدنز بر اساس نظریۀ تلفیق مفهومی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 229-252]

ا

 • اثبات‌گرایی روش‌شناسی مقالات طلاق در ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-161]
 • اجتماعات معنویت‌گرا در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]
 • احساس امنیت سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 419-447]
 • اخلاق حرفه‌ای انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 267-285]
 • اخلاق علم انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 267-285]
 • ارتباطات بحران کاربرد تلفن‌های همراه هوشمند و رسانه های اجتماعی در شرایط بحران: تجارب جهانی و درسهایی برای ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • ارتباطات زیست‌محیطی رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • ارزیابی پیامدها ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]
 • ازدواج و طلاق صوری ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران ‌(‌مطالعۀ جامعه‌شناسانه‌ی فرم حقوقی در نهاد خانواده) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 117-139]
 • ازدواج و طلاق کاسب‌کارانه ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران ‌(‌مطالعۀ جامعه‌شناسانه‌ی فرم حقوقی در نهاد خانواده) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 117-139]
 • استعاره تبیین استعاری تخیّل جامعه‌شناختی آنتونی گیدنز بر اساس نظریۀ تلفیق مفهومی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 229-252]
 • استفاده از امکانات تلفنهمراه بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 341-364]
 • اعتماد در روابط زوجین بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 341-364]
 • ایل کوچ‌رَوی در زاگرس میانی، در دورة قاجار [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-183]
 • امر اجتماعی نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-120]
 • اینترنت رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • انجمن‌های علمی انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 267-285]
 • انسان‌شناسی موجودها تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • انسان‌شناسی ناموجودها تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • انگارۀ مردم همیشه ناراضی تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • اورامانات رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]

ب

 • بازاندیشی رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • بازسازی اندیشه دینی کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 313-340]
 • بحران آب رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • بدن بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 199-227]
 • بدن‌مندی بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 199-227]
 • برساخت مردانگی بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 199-227]
 • بسته معنوی در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]
 • بندرعباس تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 377-397]
 • بنگاه شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 29-58]
 • بهنجارسازی در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]

پ

 • پارادایم روش‌شناسی مقالات طلاق در ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-161]
 • پارادایم سیاسی بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]
 • پروژه توسعه‌ای ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]
 • پساتوسعه ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]
 • پنهانکاری زوجین بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 341-364]

ت

 • تأثیر منفی تلفن همراه در روابط زوجین بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 341-364]
 • تاریخ اسطوره‌ای تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب اجتماعی در دوران اسطوره‌ای ایران باستان به روایت شاهنامه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 375-419]
 • تجربه مدرنیته بی‌قواره بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایلام (روایتی بوم‌آور) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 211-244]
 • تجربۀ زیسته معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]
 • تحصیلات رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • تحلیل تماتیک سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]
 • تحلیل روایت رمان مطالعه روایت‌ رمان‌های جنگ بین ایران و عراق در رمان‌های ایرانی و مقایسه آنها در دو دوره زمانی (۱۳۸۴-۱۳۶۰) و (۱۳۹۴-۱۳۸۴) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 447-475]
 • تخیّل تبیین استعاری تخیّل جامعه‌شناختی آنتونی گیدنز بر اساس نظریۀ تلفیق مفهومی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 229-252]
 • تعارض منافع تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • تکنولوژی‌های اطلاعاتی-ارتباطی شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 29-58]
 • تلفیق مفهومی تبیین استعاری تخیّل جامعه‌شناختی آنتونی گیدنز بر اساس نظریۀ تلفیق مفهومی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 229-252]
 • تلفن‌های همراه هوشمند کاربرد تلفن‌های همراه هوشمند و رسانه های اجتماعی در شرایط بحران: تجارب جهانی و درسهایی برای ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • توییتر رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • تیول کوچ‌رَوی در زاگرس میانی، در دورة قاجار [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-183]

ج

 • جابه‌جایی و اسکان مجدد ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]
 • جامعه‌پذیری شناختی دیدگاهی نوین پیرامون جامعه‌شناسی شناختی؛ زروباول و مساله شناخت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 9-28]
 • جامعه‌شناسی حقوق ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران ‌(‌مطالعۀ جامعه‌شناسانه‌ی فرم حقوقی در نهاد خانواده) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 117-139]
 • جامعه‌شناسی شناختی دیدگاهی نوین پیرامون جامعه‌شناسی شناختی؛ زروباول و مساله شناخت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 9-28]
 • جامعه‌گرایی کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 313-340]
 • جامعۀ جهانی کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]
 • جراحی زیبایی بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 199-227]
 • جنبش رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 365-390]
 • جنسیت تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • جنسیت تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 377-397]
 • جهان انتزاعی نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-120]
 • جهانی‌سازی کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]
 • جوامع محلی ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]

چ

 • چارچوب انگیزشی رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 365-390]
 • چارچوب‌بندی رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • چارچوب تجویزی رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 365-390]
 • چارچوب تشخیصی رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 365-390]
 • چهارراه ولیعصر دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌ [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 9-38]

ح

 • حاشیه-نشینی تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • حاشیه‌نشینی معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]
 • حکمت‌آباد معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]
 • حکومت بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]

خ

 • خانواده تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • خودکشی زنان بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایلام (روایتی بوم‌آور) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 211-244]

د

 • دست‌فروش دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌ [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 9-38]
 • دموکراسی بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]
 • دموکراسی غربی بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]
 • دین بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]
 • دولت کوچ‌رَوی در زاگرس میانی، در دورة قاجار [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-183]

ر

 • رابطه عاطفی تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 163-181]
 • رتوریک رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 365-390]
 • رسانه‌های اجتماعی کاربرد تلفن‌های همراه هوشمند و رسانه های اجتماعی در شرایط بحران: تجارب جهانی و درسهایی برای ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • رهبران مذهبی رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • روایت‌های رسمی و انتقادی مطالعه روایت‌ رمان‌های جنگ بین ایران و عراق در رمان‌های ایرانی و مقایسه آنها در دو دوره زمانی (۱۳۸۴-۱۳۶۰) و (۱۳۹۴-۱۳۸۴) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 447-475]
 • روش‌شناسی روش‌شناسی مقالات طلاق در ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-161]
 • رویش نظریه (گراندد تئوری) بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایلام (روایتی بوم‌آور) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 211-244]
 • روشنفکران ایرانی بررسی جایگاه و نوع دموکراسی در پارادایم سیاسی روشنفکران ایرانی و مقایسۀ آن با اصول دموکراسی غربی (مطالعۀ موردی شریعتی، بازرگان، مطهری و سروش) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 281-322]
 • رویکردهای شهروندمحور در ارتباطات بحران کاربرد تلفن‌های همراه هوشمند و رسانه های اجتماعی در شرایط بحران: تجارب جهانی و درسهایی برای ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]

ز

 • زیبایی‌شناسی بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • زروباول دیدگاهی نوین پیرامون جامعه‌شناسی شناختی؛ زروباول و مساله شناخت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 9-28]
 • زن تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • زنان سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]
 • زنان تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 377-397]

ژ

 • ژانر ادبیات جنگ مطالعه روایت‌ رمان‌های جنگ بین ایران و عراق در رمان‌های ایرانی و مقایسه آنها در دو دوره زمانی (۱۳۸۴-۱۳۶۰) و (۱۳۹۴-۱۳۸۴) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 447-475]

س

 • سازوکارهای نظارتی در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]
 • سدسازی ارزیابی اثرات برنامه‌‌های توسعه‌ای بر جوامع محلی ‌(‌مورد مطالعه؛ پروژه سدسازی استان ایلام) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 323-355]
 • سرمایه گذاری سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 419-447]
 • سلامت زنان رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • سنخ‌شناسی سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]

ش

 • شاهنامه تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب اجتماعی در دوران اسطوره‌ای ایران باستان به روایت شاهنامه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 375-419]
 • شرکت‌های استارت‌آپی شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 29-58]
 • شناخت دیدگاهی نوین پیرامون جامعه‌شناسی شناختی؛ زروباول و مساله شناخت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 9-28]
 • شهروندان تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]

ط

 • طرح‌های شهری تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • طرد اجتماعی معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]
 • طلاق روش‌شناسی مقالات طلاق در ایران [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 141-161]
 • طلاق تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 163-181]
 • طلاق عاطفی تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 163-181]
 • طلاق عاطفی تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 377-397]

ع

 • عدالت زیست‌محیطی رسانه‌های اجتماعی و ارتباطات زیست‌محیطی؛ تحلیل پیام‌های بحران آب ایران در توییتر فارسی بر مبنای عدالت زیست‌محیطی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 59-84]
 • عقلانیت سیستماتیک کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]
 • عقلانیت سیستمیک کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]
 • عقلانی‌سازی کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]

غ

 • غریبه دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌ [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 9-38]

ف

 • فانتزی بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • فردگرایی تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 163-181]
 • فردگرایی کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 313-340]
 • فردگرایی بررسی رابطۀ میان استفاده از تلفن همراه و تأثیر آن در پنهانکاری زوجین در خانواده (مطالعه موردی کارکنان متأهل جهاد دانشگاهی بابل و جهاد کشاورزی ساری) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 341-364]
 • فرم حقوقی ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران ‌(‌مطالعۀ جامعه‌شناسانه‌ی فرم حقوقی در نهاد خانواده) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 117-139]
 • فروید بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • فضا دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌ [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 9-38]
 • فضای مجازی سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]
 • فلسفه خودی کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 313-340]

ک

 • کارسپیکن رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • کرونا کرونا و الگوی عقلانی جامعۀ جهانی: تحلیلی بر اساس رویکرد سیستمی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 357-375]
 • کشاورزی سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 419-447]
 • کلیشه‌های جنسیتی تبیین ارتباط کلیشه‌های جنسیتی با طلاق عاطفی زنان متأهل بندرعباس [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 377-397]
 • کنشگر فردی نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-120]
 • کوچ‌رَوی کوچ‌رَوی در زاگرس میانی، در دورة قاجار [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-183]

م

 • مارکوزه بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • مالکیت کوچ‌رَوی در زاگرس میانی، در دورة قاجار [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 157-183]
 • محمد اقبال لاهوری کشاکش فرد و جامعه در اندیشة محمداقبال لاهوری [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 313-340]
 • مدیریت بحران ایران کاربرد تلفن‌های همراه هوشمند و رسانه های اجتماعی در شرایط بحران: تجارب جهانی و درسهایی برای ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • مدیریت شهری تثبیت انگارۀ مردمان ناراضی در روابط مدیریت شهری و شهروندان؛ با تمرکز بر طرح ساماندهی تپة مرادآب کرج [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 391-417]
 • مدل‌گری سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]
 • مرد تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • مردانگی بدن مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه ی جراحی های زیبایی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 199-227]
 • مردم‌نگاری انتقادی رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • مسئله اجتماعی تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب اجتماعی در دوران اسطوره‌ای ایران باستان به روایت شاهنامه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 375-419]
 • مسئولیت انجمن علمی انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 267-285]
 • مطالعه کیفی سنخ‌شناسی مدل‌گری در بستر جامعه ایران: مطالعه کیفی روایات زنان شاغل در این حرفه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 85-116]
 • معنویت‌گرایی‌ جدید در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]
 • میل بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • مهندسیِ احساس دینی در مسیر کنترل و بهنجارسازی؛ مطالعه جامعه‌شناختی اجتماعات معنویت‌گرا [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 245-266]
 • مواجهه با آسیب تحلیل گذار مسئله اجتماعی تا آسیب اجتماعی در دوران اسطوره‌ای ایران باستان به روایت شاهنامه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 375-419]

ن

 • نابرابری قدرت تبیین جامعه‌شناختی طلاق عاطفی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 163-181]
 • نامینالیسم نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-120]
 • نظم بحرانی ازدواج‌ها و طلاق‌های کاسب‌کارانه در ایران ‌(‌مطالعۀ جامعه‌شناسانه‌ی فرم حقوقی در نهاد خانواده) [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 117-139]
 • نقش انجمن علمی انجمن‌های علمی و ترویج اخلاق حرفه‌ای علم در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 267-285]
 • نهاد تحول معنایی خانواده در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 287-311]
 • نئولیبرالیسم شرکت‌های استارت‌آپی و دولت نئولیبرالی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 29-58]

و

 • واقعیت بُعد زیباشناختی: فانتزی، میل و واقعیّت (تأملی در زیبایی‌شناسی مارکوزه) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 39-60]
 • واکاوی معنایی بازسازی معنایی خودکشی از منظر زنان استان ایلام (روایتی بوم‌آور) [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 211-244]

ه

 • هستی شناسی اجتماعی نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 93-120]
 • هنجارهای شناختی دیدگاهی نوین پیرامون جامعه‌شناسی شناختی؛ زروباول و مساله شناخت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 9-28]
 • هویت محله‌ای معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 183-198]