دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-276 (پاییز و زمستان 1394) 
2. بررسی جامعه‏ شناختی عوامل موثر بر تغییردین از اسلام به مسیحیت

صفحه 39-61

مریم انصاری؛ علیرضا شجاعی زند؛ سارا شریعتی مزینانی


10. شناخت بُعد دیگر وبر؛ وبر ماتریالیست

صفحه 263-276

منصور وثوقی؛ شکوه دیباجی فروشانی