دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1397 
5. تحجر و تأثیر آن بر ادبیات داستانی (1340-1330)

صفحه 117-137

محمدرضا جوادی یگانه؛ مجتبی طالقانی


9. اسطوره‌ی «تحلیل گفتمان»

صفحه 235-256

سعید وصالی؛ سارا رحیمی