نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌‌های اجتماعی تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 77-110]
 • آلودگی آب جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]

ا

 • اتاقک‌نشین در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • ادوارد سعید شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 253-288]
 • ارزش‌های فرامادی تبیین محیط‌زیست‌گرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزش‌های فرامادی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 225-253]
 • ازخودبیگانگی بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-169]
 • اسلاوی ژیژک خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • الگوی توسعه مرکز-پیرامون تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 315-338]
 • امر اجتماعی نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • امر سوبژکتیو نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • امیل دورکیم مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • انجمن‌های حرفه‌ای مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • انسان بدهکار انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-156]

ب

 • بازارسازی بودجه‌ریزی دولتی و بازاری‌سازی آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 81-110]
 • بازیافت زباله طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • بازاندیشی بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-169]
 • بازنمایی شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 253-288]
 • بازنمایی تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 171-197]
 • بازنمایی فضا تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-252]
 • بدن زیسته بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 289-313]
 • بدهی اجتماعی انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-156]
 • برابری جنسیتی تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • برساخت‌گرایی روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • بهداشت سنتی جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]
 • بهداشت مدرن جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]
 • بودجه آموزش عالی بودجه‌ریزی دولتی و بازاری‌سازی آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 81-110]

پ

 • پدیدارشناسی بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 289-313]
 • پدرسالاری بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 289-313]
 • پرکتیس فضایی تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-252]
 • پرورش دانشگاهی بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-169]
 • پیش‌شرط‌های ارزش‌های فرامادی تبیین محیط‌زیست‌گرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزش‌های فرامادی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 225-253]

ت

 • تاپسیس تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 315-338]
 • تبارشناسی نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • تجربۀ زیسته در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • تخریب محیط‌زیست تبیین محیط‌زیست‌گرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزش‌های فرامادی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 225-253]
 • تعامل پایدار معرفتی رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 61-79]
 • تعدیل اقتصادی نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • تفکیک از مبدأ طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • توسعه اقتصادی-اجتماعی تبیین محیط‌زیست‌گرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزش‌های فرامادی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 225-253]
 • توسعه انسانی رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 157-178]
 • تولید فضا تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-252]

ج

 • جامعه تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 199-222]
 • جرم رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 299-323]
 • جنسیت تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • جنگ نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]

ح

 • حاشیه‌نشینی در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • حفظ‌الصحه جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]
 • حق رأی حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 111-143]
 • حقوق شهروندی حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 111-143]
 • حقوق مدنی حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 111-143]
 • حکومتمندی انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-156]
 • حمام عمومی جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]

خ

 • خاطره روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • خزینه جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]
 • خوانش سمپتماتیک خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • خود بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-169]
 • خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 315-338]

د

 • دانشگاه شیراز بودجه‌ریزی دولتی و بازاری‌سازی آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 81-110]
 • دوگانگی معرفت‌شناختی رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 61-79]
 • دولت تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 199-222]
 • دولت بودجه‌ریزی دولتی و بازاری‌سازی آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 81-110]

ر

 • رخداد بحرانی روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • رسانه‌های اجتماعی تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه کاربران فضای مجازی در شهر تهران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 325-359]
 • رفتارهای محیط‌زیستی تبیین محیط‌زیست‌گرایی و مدل تعدیلی نظریه ارزش‌های فرامادی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 225-253]
 • روان‌شناسی موفقیت نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • روستا بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 339-368]
 • روش‌شناسی خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • رئالیسم انتقادی تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 77-110]

ز

 • زمینه‌مندی بازاندیشی و ازخودبیگانگی در تحصیلات دانشگاهی [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 145-169]
 • زنان حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 111-143]

ژ

 • ژاک لکان خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]

س

 • سازه‌های جامعه‌شناختی بررسی تأثیر سازه‌های جامعهشناختی بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 255-297]
 • سرمایه اجتماعی طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • سرمایه جنسی بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 289-313]
 • سرمایه‌داری تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-252]
 • سرمایه‌داریِ مالی انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-156]
 • سیل روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • سلامت اجتماعی بررسی تأثیر سازه‌های جامعهشناختی بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 255-297]
 • سندیکا مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • سنندج تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 77-110]
 • سوسیالیسم مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]

ش

 • شاخص‌های توسعه تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 315-338]
 • شرق‌شناسی شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 253-288]
 • شهادت نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • شهر کاشان بررسی تأثیر سازه‌های جامعهشناختی بر سلامت اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 255-297]

ع

 • عرفان نفی امر اجتماعی: برآمدن گفتارهای فردگرایانه در ایران پساجنگ (روانشناسی موفقیت، عرفان‌گرایی و انسان اقتصادی) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 9-49]
 • عشایر بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 339-368]
 • علم بومی رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 61-79]
 • علم جهانی رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 61-79]
 • علم و توسعه رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 61-79]

غ

 • غرب/شرق شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 253-288]

ف

 • فاجعه روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • فراغت مجازی تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 171-197]
 • فراموشی روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • فضای بازنمایی تأملی در دیالکتیک امر اجتماعی و امر فضایی در پرتو آرای هانری لوفور [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 223-252]
 • فمینیسم ورزشی تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]

ق

 • قاجار حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 111-143]

ک

 • کانکسی شدن زندگی روایت تجربۀ سیل‌زدگی در بین کنشگران اجتماعی شهرستان پُلدختر [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 361-393]
 • کردار اقتصادی بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 339-368]
 • کلونی در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • کنترل تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 171-197]
 • کنترل اجتماعی تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 199-222]

م

 • مارسل موس مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • مارکوف-سوئیچینگ رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 299-323]
 • میدان بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 339-368]
 • مدیریت پسماند طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • مدیریت شهری در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • مدیریت شهری طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • مردم‌نگاری در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • مسائل اجتماعی تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 199-222]
 • مشارکت اجتماعی طراحی و تبیین الگوی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 395-418]
 • میشل فوکو خوانش سمپتماتیک؛ رویکردها و نظریه‌ها [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 51-76]
 • مصرف رسانه‌ای تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه کاربران فضای مجازی در شهر تهران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 325-359]
 • مصرف فرهنگی تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه کاربران فضای مجازی در شهر تهران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 325-359]
 • مقاومت تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 171-197]
 • مقاومت جنبش خزینه اقدامات بهداشتی برای اصلاح وضع حمام‌ها و مقاومت‌های مردمی [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 35-59]
 • مناسبات قدرت در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 179-224]
 • منطقۀ نایسر تبیین رئالیستیِ بسترها و مکانیسم‌‌های میانجی در شکل‌گیری آسیب‌‌های اجتماعی (مورد مطالعه: ناحیۀ نایسر سنندج) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 77-110]
 • منفعت بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 339-368]

ن

 • ناموس بدن زیسته: کشاکش جامعه و بدن (واکاوی پدیدارشناختی روایت زنان از بدن) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 289-313]
 • نرخ ارز حقیقی رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 299-323]
 • نرخ تورم رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 299-323]
 • نسل‌های رسانه‌ای تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه کاربران فضای مجازی در شهر تهران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 325-359]
 • نظریۀ انتقادی تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • نقد شرق‌شناسی در ترازو؛ نقدی بر اندیشة شرق‌شناسی ادوارد سعید [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 253-288]
 • نئولیبرالیسم بودجه‌ریزی دولتی و بازاری‌سازی آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز) [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 81-110]
 • نئولیبرالیسم انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 133-156]

و

 • ورزش تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • ورزش زنان تحلیلی انتقادی بر نظریه‌های برابری جنسیتی در ورزش و چالش‌های موجود [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 111-131]
 • وسعه‌یافتگی تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 315-338]
 • وضعیت آنومیک تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 199-222]

ه

 • هزینههای اقتصادی رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 157-178]
 • هزینههای آموزشی رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 157-178]
 • هزینههای بهداشتی رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 157-178]
 • هزینه‌های رفاه و تأمین اجتماعی رابطه هزینه‌های آموزشی دولت و توسعه انسانی در ایران [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 157-178]
 • همبستگی اجتماعی مارسل موس و سنت دورکیمی: همبستگی اجتماعی و نقد فایده‌گرایی، فاشیسم و بلشویسم [دوره 27، شماره 2، 1399، صفحه 9-34]
 • هویت تجربۀ فراغت مجازی: فضای شفابخش و فردگرایی بیانی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس‌بوک) [دوره 27، شماره 1، 1399، صفحه 171-197]