دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 1-390 ((بهار و تابستان 1402)) 
سیاست اجتماعی در ایران (پوشش فضایی نظام تأمین اجتماعی)

صفحه 423-445

10.22059/jsr.2023.325030.1667

محمدرضا تهمک؛ ابراهیم توفیق؛ علیرضا گودرزی؛ میرشاهین فاطمی